Arti Tembang Kinanthi Beserta Contohnya

Konten [Tampil]
Tembang Kinanthi memiliki arti yang sangat dalam. Dibawah ini akan kita bahas tentang tembang kinanthi lan tegese, dan sedikit terjemahan kinanthi bahasa Jawa ke bahasa nasional. Admin juga akan menyediakan contoh tembang kinanthi tentang pendidikan, tembang kinanthi tema lingkungan. Sangat bermacam-macam tema isi tembang kinanthi serat wedhatama. 

Nb: Admin juga akan menyediakan contoh tembang kinanthi buatan sendiri tema Agama.

Arti Tembang Kinanthi

Kinanti berasal dari kata kanthi atau tuntun. Seorang si kecil yang tumbuh dan berkembang memerlukan nasehat dari orang dewasa. Mereka tak dapat dilepaskan begitu saja. Ketidakmampuannya dalam semua hal perlu bantuan orang tua.

Anggapan John Locke seputar teori Tabula rasa (dari bahasa Latin kertas kosong) berpandangan bahwa seorang manusia lahir seperti kertas “putih" kosong tanpa isi mental turunan. Pembentuk kepribadian, perilaku sosial dan emosi, serta kecerdasan didapat sedikit demi sedikit melewati pengalaman dan persepsi alat inderanya kepada dunia di luar dirinya.

Mengacu dari teori hal yang demikian (padahal tak semuanya benar), karenanya seorang si kecil yang sedang tumbuh memerlukan nasehat supaya kelak menjadi manusia dewasa yang dapat dibanggakan. Si kecil patut menerima pengajaran supaya mempunyai kecerdasan dan pengetahuan.

Si kecil patut dikasih latihan supaya kelak mempunyai ketrampilan sehingga menjadi kreatif dan mandiri. Dan betul-betul penting, si kecil-si kecil patut diajar keimanan dan ketaqwaan terhadap Maha Tuhan Yang Esa. Hal itu patut melewati nasehat dari (kinanthi) orang dewasa.

Watak Tembang Kinanthi

Kinanthi juga mempunyai makna yang sama dengan kata kanthi, gandheng, dan kanthil dalam bahasa Jawa. Dimana dalam segi karakter atau sifat atau wataknya, Kinanthi ini cenderung untuk menyuarakan sebuah nuansa yang membahagiakan, kecintaan dan kecintaan, juga keteladanan hidup.

Jadi, tembang Kinanthi ini malahan ideal dan dapat diaplikasikan untuk lirik-lirik tembang yang bertujuan untuk memberi tahu suatu nasihat hidup dan juga kisah seputar beri sayang.

Tembang Kinanthi memiliki arti yang sangat dalam. Dibawah ini akan kita bahas tentang tembang kinanthi lan tegese, dan sedikit terjemahan kinanthi bahasa Jawa ke bahasa nasional. Admin juga akan menyediakan contoh tembang kinanthi tentang pendidikan, tembang kinanthi tema lingkungan. Sangat bermacam-macam tema isi tembang kinanthi serat wedhatama.

Aturan Dan Kaidah Tembang Kinanthi

 • Mempunyai Guru Gatra: 6 baris tiap bait (Artinya tembang Kinanthi ini mempunyai 6 larik atau baris kalimat).
 • Mempunyai Guru Wilangan: 8, 8, 8, 8, 8, 8 (Artinya baris pertama terdiri dari 8 suku kata, baris kedua berisi 8 suku kata, dan seterusnya).
 • Mempunyai Guru Lagu: u, i, a, i, a, i (Artinya baris pertama usai dengan vokal u, baris kedua usai vokal i, dan seterusnya).
Baca Juga:


Tembang Kinanthi mempunyai kaidah/ Wewaton: 8u – 8i – 8a – 8i – 8a – 8i
 model berikut ini:

Kinanthi Wedhatama

Anoman malumpat sampun (8u)
Prapteng witing nagasari (8i)
Mulat mangandhap katingal (8a)
Wanodya yu kuru aking (8i)
Gelung rusak wor lan kisma (8a)
Kang iga-iga kaeksi (8i)

*** 
Kagyat risang kapirangu
Rinangkul kinempi-kempit
Duh sang retnaning bawana
Ya ki tukang walang ati
Ya ki tukang ngenes ing tyas
Ya ki tukang kudu gering

Dibawah ini adalah Tembang Kinanthi Buatan Sendiri (Admin) Conggado.com

Contoh tembang Macapat Kinanthi tema Agama

Nadyan Sentosa ing bahu
Aja ninggal bab wigati
Sapa sira kang anyipta
Nora Liya ya mung Gusti
Gusti Kang Akarya Loka
Kang paring gesang rejeki 

Contoh Tembang Macapat Kinanthi Tema Pendidikan (Golek Ngelmu)   

Mumpung anom golek ngelmu
Ngelmu kang piguna yekti
Kanggo biyantu sasama
Mrih tentrem lan tebih tintrim
Satemah tambah ngrembaka
Kinayoman dening Gusti

Contoh Tembang Macapat Kinanthi Tema Lingkungan/Alam

Titipane anak putu
(titipan anak cucu)
Alam endah edi peni
(Alam indah dan terpelihara)
Den jaga mrih lestariya
(jagalah agar lestari)
Aja lali den pangudi
(Jangan Lupa perawatan)
Temah jaya lan sentosa
(sehingga jaya dan sentosa)
Ayem tentrem kita sami
(Tenang damai kita bersama)


Tambahan Materi Tembang Lengkap

Memang Tembang kinanthi adalah tembang macapat yang mempunyai makna filosofi mengenai seorang anak manusia yang membutuhkan suatu tuntunan yang nanti berpengaruh dalam hidupnya. Tuntunan dalam dewasa ini dapat berupa aturan, norma, nilai, adat istiadat yang terdapat i masyarakat dan harus tetap dijaga, menggunakan sifat dan watak bahagia penuh dengan kasih sayang.

Sekali lagi peraturan tembang ini adalah 8u – 8i – 8a – 8i – 8a – 8i. Ini adalah aturan pakem yang harus diterapkan.


Kukusing dupa kumelun
Ngeningken tyas kang apekik
Kawengku sagung jajahan
Nanging saget angikipi
Sang resi kaneka putra
Kang anjog saking wiyati


Tembang kinanthi  tema pendidikan :
kabeh kudu golek ilmu (8-u)
kanggo cekelane urip (8-i)
ing donya twin ing akhirat (8-a)
yen ta ilmu dipahami (8-i)
bakal akeh ing bab guna (8-a)
bakal urip tentrem yekti (8-i)


Tembang Kinanthi Tema Pendidikan

Penulis alias admin juga memiliki koleksi tembang kinanthi lagi, Berikut ini:

ayo pada golek ilmu
ilmu iku nomor siji
ing donya ben ora rekasa
aja lali marang gusti
karben pikantuk marga
selamet antuk rejekiwajibe murid puniku
ngudi  ilmu kanthi esthi
angel yen durung diwaca
mula becik den titeni
susah seneng den rasakna
kanggo bekal urip iki


Tambahan materi kali ini akan admin sediakan cakepan Kinanthi yang sering untuk cakepan gerong gendhing Jawa, misalnya dalam Ladrang, Gendhing, Ketawang. Nah simak cakepannya sebagai berikut:

Cekapan Kinanthi 1

Punapata mirah ingsun, prihatin waspa gung mijil, tuhu dhahat tanpa karya, sengkang rinemekan Gusti, gelung rinusak sekarnya, sumawur gambir melathi

Upama tyase mangunkung, mulating sira dyah ari, sayekti melu mangarang, telase riris gumanti, ingkang tarangggana sumyar, remek dening salah kapti

Marmanta mangrurah gelung, lintange merang ningali, mring langening kiswanira, miwah kidang kidang isin, miyarsa ing swaranira, si kidang umpetan tebih

Tuwin kombang kombang geng kung, miyarsa swaranta yayi, kadi merange si kidang, anoning liringireki, mangkana susahing kidang, malah tyarsira lir kanin

Kabot kabotan lung gadhung, wekasan mungkret amuntir, mulat nggonira saduwa, malah malah cengkir gadhing, kang tiba mrih dherangkalan, umpetan mring jurang trebis

Cakepan Kinanthi 2 

Mideringrat hangalangut, lelana njajah nagari, mubeng tepining samodra, sumengka hanggraning wukir, analasak wanawasa, tumuruning jurang trebis

Sayekti kalamun suwung, tangeh miriba kang warni, lan sira pepujaningwang, manawa dhasaring bumi, miwah luhuring akasa, tuwin jroning jalanidi

Iku ta sapa kang weruh, nanging kiraning tyas mami, sanadyan ing bawana, anas kang madha warni, maksih sumeh semu sira, ruruh rarase respati

Myang dedeg pangadegipun, sedeng sedhete mantesi, sembada genging sarira, lelewane milangeni, wiraga raga karana, murwedah hyang hyanging bumi

Manis gapyak lukita rum, dhemes luwes merak ati, susila tyase ngumala, solahe nyudara werdi, jumawut geng kang salaga, pari kudu sun ngengeri

Cakepan Kinanthi 3 

Nalikanira ing dalu, wong agung mangsah semedi, sirep kang bala wanara, sadaya wus sami guling, nadyan ari Sudarsana, wus dangu nggenira guling

Kukusing dupa kumelun, ngeningken tyas sang apekik, kawengku sagung jajahan, nanging sanget hangikibi, sang resi Kanekaputra, kang anjok saking wiyati

Kagyat risang kapirangu, rinangkul kinempit kempit, dhuh sang retnaning bawana, ya ki tukang walang ati, ya ki tukang ngenesing tyas, ya ki tukang kudu gering

Teka ndadak melu melu, kaya budhine wong ceplik, lali yen kalokaningrat, ing bawana amurwani, mustikaning jagad raya, dhemen lalen sanggarungi

Sun iki ngembani wuwus, Dewa Sang Hyang Hodipati, Bathara Suksma kawekas, sira ingkang den paringi, ingkang maosandilata, panguripe wong sabumi.

Untuk pertanyaan berbahasa Jawa

Dibawah ini adalah materi untuk Kelas : 8 SMP, materi Bahasa Daerah dengan kategori tembang, kata kunci : tembang kinanthi.

Apa tegese/artine tembang kinanthi?

Tembang kinanthi yaiku salah sawijining tembang Macapat kang umume kanggo nggambarake rasa seneng , katresnan lan kawicaksanaan.

Tembang Kinanthi ka-angit saka enem gatra saben padha

 • 8-u
 • 8-i
 • 8-a
 • 8-i
 • 8-a
 • 8-i 

Tuladha :

Tembang Kinanthi ngganggo tema pendidikan :

kabeh kudu nuntut ilmu (8-u)
kanggo pedomane urip (8-i)
nang donya lan nang akhirat (8-a)
dene ilmu dipahami (8-i)
mula akeh keuntungan (8-a)
lan ketentreman urip (8-i)

Penjelasan Nanggo Bahasa Indonesia

Terdiri dari 6 baris setiap satu bait

 1. (8-u) di baris pertama, pada baris pertama terdiri dari 8 suku kata, dan kata terahir huruf hidupnya adalah u
 2. (8-i) pada baris kedua, pada baris kedua terdiri dari 8 suku kata, dan kata terahir huruf hidupnya adalah i
 3. (8-a) pada baris ketiga, pada baris ketiga terdiri dari 8 suku kata, dan kata terahir huruf hidupnya adalah a
 4. (8-i) pada baris keempat, pada baris keempat terdiri dari 8 suku kata, dan kata terahir huruf hidupnya adalah i
 5. (8-a) pada baris kelima, pada baris kelima terdiri dari 8 suku kata, dan kata terahir huruf hidupnya adalah a
 6. (8-i) pada baris keenam, pada baris keenam terdiri dari 8 suku kata, dan kata terahir huruf hidupnya adalah i


Baca Juga:

Pencarian:
tembang kinanthi buatan sendiri
contoh tembang kinanthi bahasa jawa
contoh tembang kinanthi tentang pendidikan
contoh tembang kinanthi lan tegese
contoh tembang kinanthi tema lingkungan
tembang kinanthi serat wedhatama
isi tembang kinanthi
contoh tembang kinanthi tema agama

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel