Arti Dan Makna Lengkap Dhandhanggula Penganten Anyar Laras Pelog Pathet Nem

Konten [Tampil]
Kali ini Conggado.com akan membagikan lirik/cakepan tembang Dhandanggula Laras Pelog Pathet Nem yang berjudul Penganten Anyar. Tema yang dimiliki tembang ini adalah bertema agama. Makna yang terkandung juga mempunyai makna dan pitutur luhur, yaitu tentang kepada siapa manusia harus menyembah dan berdoa. 

Selain itu juga menjelaskan kekuasaan akan alam semesta/jagad raya. Tuhan yang menguasai kehidupan hingga hari akhir/kiamat. Tembang Berjudul Penganten Anyar juga sering menjadi bahan untuk ujian Sekolah Dasar ataupun Lomba. 

Arti Dan Makna Dari Tembang

Penganten memiliki arti Pengantin
Anyar memiliki arti Baru

Tembang ini mempunyai filosofi yang tinggi. Tembang ini memiliki jumlah dua lirik. Yang pertama Memiliki makna seperti yang sudah admin jelaskan diatas. Lirik yang kedua memiliki makna berdoa kepada Tuhan untuk meminta petunjuk dan pengarahan, sehingga mendapat jalan yang baik, diridhoi sehingga bahagia di dunia dan akherat.

Judul dari tembang ini sekilas memang jauh dari isi namun, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Kedua pengantin baru yang berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga mendapat kebahagiaan, petunjuk, ketentraman dan keselamatan.

Dhandhanggula – Penganten Anyar, Laras Pelog Pathet Nem

Cakepan (lirik) Pertama

Kanthi nyebut ing Asmane Gusti
(Dengan menyebut nama Tuhan)

Gusti Allah ing kang Maha Mirah
(Tuhan yang Maha Murah)

Maha Asih sejatine
(Maha asih Sebenarnya)

Puja lan puji Iku
(Doa dan puji itu)

Amung Allah ing kang ndarbeni
(Hanya Allah Yang Memiliki)

Gusti ning jagad raya
(Tuhan Alam Semesta)

Ya alam sawegung
(Ya Semesta Luas)

Maha Welas Asih cetha
(Maha Kasih Yang Jelas)

Kang ngratoni dina ning Agama yekti
(Yang Merajai Agama)

Kukuding alam donya
(Kiamat Dunia)

Baca Terbaru:
Cakepan (lirik) Kedua

Amung konjuk mring Paduka Gusti
(hanya Kepada Mu Tuhan)
Hamba nyembah saha kumawula
(Aku menyembah dan menghamba)
Angrere padhe pedhepe
(Menyembah Dan Sujud)
Hamba nyuwun pitulung
(Hamba meminta pertolongan)
Tinedahna margi kang yekti
Margining tiyang kathah
(Jalan yang Engkau ridhoi)
Ingkang bagya tuhu
(Yang bahagia)
Paduka paringi nikmat
(Engaku memberi nikmat)
Sanes margi bebendu lan sasar sami
(Bukan jalan yang sesat)
Amin tutup ing donga
(Amin sebagai penutup doaku)

Audio Visual Tembang Penganten Hanyar


Baca Juga:

0 Response to "Arti Dan Makna Lengkap Dhandhanggula Penganten Anyar Laras Pelog Pathet Nem "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel